Projekt OPZ

Projekt s názvem: Zvyšování kvality sociálního podniku společnosti Dřevo NB – OPZ registrační číslo: CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0015093 je projekt, který je spolufinancován Evropskou unií prostřednictvím Operačního programu zaměstnanost.

Sociální podnik Dřevo NB vznikl na základě reálných potřeb na Novobydžovsku v obci Zdechovice. Byl založen v roce 2013 městem Nový Bydžov. Impulzem pro vznik byla snaha zefektivnit činnost městských lesů a zároveň přispět ke snížení nezaměstnanosti zaměstnáváním znevýhodněných osob, a tím také kladně působit na poli společenské odpovědnosti. ORP Nový Bydžov je dle Analýzy sociálně vyloučených lokalit v ČR zařazeno na seznam ORP se sociálně vyloučenými lokalitami, kde se koncentrují nezaměstnaní z cílových skupin. Tento projekt v sobě kombinuje rozvoj podnikatelských aktivit, vytváření nových pracovních příležitostí a doplnění znalostí pro podporu stávajících zaměstnanců, čímž reálně může pomoci s řešením identifikovaného problému. Sociální podnik Dřevo NB je výhodným řešením problému, jelikož umožní obcím v mikroregionu uplatnit nezaměstnané z CS, začlenit je do pracovního kolektivu a do místní komunity jako takové, a dále využít možnost prodeje surovin ke zpracování a zároveň nákupu hotových produktů na lokální úrovni.

Cílem projektu je:

  • další rozvoj sociálního podniku, personálně a provozně/technicky stabilizované sociální firmy s důrazem na kvalitu vlastních výrobků, spolehlivost služeb i firemních procesů
  • zajištění příjmů dle finančního plánu z vlastní činnosti
  • přijetí 1 zaměstnance, proškolení a stabilizace všech zaměstnanců z CS na motivované zaměstnance ztotožněné s principy sociálního podnikání
  • pořízení a provoz vlastního technologického zařízení (pilařský poloautomat, štípač zesílených kusů vylepšení technického a sociálního zázemí pro zaměstnance).
  • dosažení v horizontu 3 let významného postavení na trhu výroby a prodeje štípaného dříví, stavebního řeziva a poskytování služeb v lesním hospodářství
  • v okruhu 20 km od Nového Bydžova se stát 1-2 nejvýznamnějším výrobcem i prodejcem štípaného palivového dříví s minimálním 50 % podílem na trhu, hlavní firmou pro realizaci zakázek pro služby v lese

Uskutečněním projektu očekáváme další rozvoj již existující podnikatelské aktivity v oblasti sociálního podnikání. Realizací klíčových aktivit projektu a následnou implementací získaných znalostí a dovedností ze školení, využíváním zpětné vazby ze supervizí a používáním z projektu pořízeného vybavení a ověřením vhodných marketingových nástrojů dojde k rozšíření (personální a současně produkční) kapacity sociálního podniku. Konkrétní rozšíření portfolia nabízených produktů a služeb: Začneme nabízet výrobu řeziva pro stavební účely a budeme zpracovávat širší kmeny, které současné výrobní zařízení není schopno zpracovat. Dále budou poskytovány práce v lesním hospodářství včetně štěpkování, a také výroba kolíků.

V rámci projektu se vytvoří 1 nová pracovní pozice na plný úvazek, pořídí se doplňkové výrobní zařízení pro hlavní stroj - štípačku pořizovanou z IROP, na kterém budou zaměstnanci z řad CS pracovat, zahájí se program zvyšování jejich kompetencí na pracovním trhu - vzdělávání pro nového zaměstnance, nastartují vhodné marketingové aktivity a ověří jejich účinnost v praxi, upevní se vzájemné vazby pracovního kolektivu a způsob práce s CS. Efektem pro podnik bude i dosažení většího zisku prostřednictvím zapojení většího počtu pracovníků, většího využití technického zařízení, poskytováním doplňkových služeb, a díky tomu rozvoj sociálních principů a plnění veřejně prospěšného cíle.

Doba realizace projektu je od 1.4.2020 do 31.3.2022. Celkové způsobilé výdaje činí 1.984.808,75 Kč.

Mzdové náklady a vybavení sociálního podniku jsou financovány v rámci projektu:
Zvyšování kvality sociálního podniku společnosti Dřevo NB - OPZ, CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0015093,
který je spolufinancován prostřednictvím Operačního programu zaměstnanost.

Webdesign 2014 · WebPrezent Tvorba webových stránek