Projekt IROP

Projekt s názvem: Zvyšování kvality sociálního podniku společnosti Dřevo NB registrační číslo: CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_074/0012064 je projekt, který je spolufinancován Evropskou unií.

Tento projekt v sobě kombinuje rozvoj podnikatelských aktivit v podobě nákupu nové technologie – řezacího štípacího stroje, vytváření nových pracovních příležitostí a doplnění znalostí pro podporu stávajících zaměstnanců. Sociální podnik Dřevo NB je výhodným řešením problému, jelikož umožní obcím v mikroregionu uplatnit nezaměstnané z CS, začlenit je do pracovního kolektivu a do místní komunity jako takové, a dále využít možnost prodeje surovin ke zpracování a současně nákupu hotových produktů na lokální úrovni. Konkrétním cílem projektu je přijetí jednoho nového zaměstnance z cílové skupiny osob se zdravotním postižením nebo osob dlouhodobě či opakovaně nezaměstnaných, který posílí náš tým. V rámci projektu se vytvoří 1 nová pracovní pozice na plný úvazek, pořídí se řezací štípací stroj, na kterém bude nový zaměstnanec z řad CS pracovat, upevní se vzájemné vazby pracovního kolektivu a způsob práce s CS. Efektem je i začlenění této osoby zpět na trh práce a do místní komunity, navrácení pracovních návyků, a nelze opomenout plánovanou podporu v dalším vzdělávání všech našich zaměstnanců z řad relevantních CS – s komplementárním projektem podávaným ve výzvě OPZ. Celkově dojde ke zvýšení potenciálu podniku a bude zajištěn jeho další personální a technický rozvoj nákupem štípacího řezacího stroje, který bude nový zaměstnance obsluhovat. Ekonomickým cílem je předpoklad vyšších zisků z prodeje výrobků díky nákupu nové technologie – řezacího štípacího stroje a vyšší konkurenceschopnosti a stability podniku na trhu.

Předpokládaná realizace projektu je od 18.6.2019 do 31.10.2020. Celkové výdaje projektu činí 1.461.380 Kč. Efektem pro podnik bude i dosažení většího zisku prostřednictvím zapojení většího počtu pracovníků, většího využití technického zařízení, poskytováním doplňkových služeb, a díky tomu rozvoj sociálních principů a plnění veřejně prospěšného cíle.

 

Mzdové náklady a vybavení sociálního podniku jsou financovány v rámci projektu:
Zvyšování kvality sociálního podniku společnosti Dřevo NB - OPZ, CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0015093,
který je spolufinancován prostřednictvím Operačního programu zaměstnanost.

Webdesign 2014 · WebPrezent Tvorba webových stránek